وزیر جهاد کشاورزی: 90 درصد گوشت قرمز در کشور تولید می شود
 روش واردات و توزیع از عوامل گرانی گوشت قرمز