قیمت جهانی مواد غذایی باز هم افزایش یافت/ افزایش قیمت بیش از 11 درصدی لبنیات
برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال 2019 رخ داد: افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی