3 کشورصادرات کود را متوقف کردند  افزایش قیمت مواد غذایی با کمبود کود ازت در جهان
 واردات سالانه 27 میلیون تن محصولات کشاورزی به کشور