رئیس اتاق بازرگانی تهران: بودجه سال 99 جوابگوی شرایط حال حاضر کشور نیست
مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران: ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت و فساد شده
رئیس اتاق بازرگانی تهران: با ارز دو نرخی مخالفیم