فائو گزارش داد: کاهش  شاخص قیمت مواد غذایی به دنبا ل بالاگرفتن تنش های تجارت جهانی
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری: نقدینگی زیاد، ابزار پرقدرتی علیه اقتصاد و امنیت
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد: تعداد کشورهای نیازمند کمک های غذایی در جهان افزایش یافت