فهرست تعرفه های جدید گمرکی کشور عراق از ابتدای سال میلادی 2018
فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی سرمایه‌گذاران خارجی و حضور در ایران