20 آبان 1399 - 13:21 شناسه خبر: 13139 نسخه چاپی

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

تورم ۲۳ درصدی زراعت، باغدای و دامداری سنتی در تابستان ۹۹

تورم ۲۳ درصدی زراعت، باغدای و دامداری سنتی در تابستان ۹۹ مرکز آمار ایران اعلام کرد:
شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٣٠,٦ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.١ درصد افزایش یافته است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، مرکز آمار ایران آخرین گزارش خود از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی کشور در تابستان سال ۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٣٠,٦ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٣.١ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١١.٠ درصد افزايش يافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٤٩,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٧  درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١٣.٢ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "غلات" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٥٥٤,٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٠.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٨٠,٣  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٢.٠ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه "سبزیجات" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٧٩,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣.٦  درصد کاهش می باشد.

شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٧٥,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٥.٥ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٣.٨ درصد افزايش می‌باشد.

شاخص دامداری سنتی

شاخص "دامداری سنتی" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٥٨٩,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٦.٨ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٣٢,٠  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.١ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٦.٨ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٥٨١,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١.٣ درصدکاهش می‌باشد.

شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٣٠,٨  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٠ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢.٤ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٥٤٥,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.٠ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٥.٩ درصد افزایش می‌باشد.