اعضای هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

سید محمد رضا مرتضوی

سید محمد رضا مرتضوی

رئیس هیات مدیره

mortazavi[at]ifif.ir
کاوه زرگران

کاوه زرگران

عضو هیات مدیره و دبیرکل

Secretary.General[at]ifif.ir
رضا باکری

رضا باکری

نایب رئیس هیات مدیره

info[at]ififi.ir
علیرضا مروت پور

علیرضا مروت پور

خزانه دار و بازرس

info[at]ififi.ir
ولی اله داوود آبادی

ولی اله داوود آبادی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
محسن لزومیان

محسن لزومیان

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
فرهاد آگاهی

فرهاد آگاهی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
سهراب کارگر

سهراب کارگر

خزانه دار

info[at]ifif.ir
عباس رجایی

عباس رجایی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
امیرهوشنگ بیرشک

امیرهوشنگ بیرشک

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
احمد آزادمرد

احمد آزادمرد

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
میر اسلام تیموری

میر اسلام تیموری

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
رمضان فلاحتی

رمضان فلاحتی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
پیمان فروهر

پیمان فروهر

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
اکبر سبقتی

اکبر سبقتی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
محمدمهدی لزومیان

محمدمهدی لزومیان

بازرس

info[at]ifif.ir