اعضای هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

سید محمد رضا مرتضوی

سید محمد رضا مرتضوی

رئیس هیات مدیره

mortazavi[at]ifif.ir
میر اسلام تیموری

میر اسلام تیموری

نایب رئیس هیات مدیره

info[at]ififi.ir
رضا باکری

رضا باکری

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
علیرضا مروت پور

علیرضا مروت پور

عضو هیات مدیره و خزانه دار

info[at]ififi.ir
ولی اله داوود آبادی

ولی اله داوود آبادی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
احمد آزادمرد

احمد آزادمرد

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
کاوه زرگران

کاوه زرگران

عضو هیات مدیره

Secretary.General[at]ifif.ir
یونس ژائله

یونس ژائله

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
سهراب کارگر

سهراب کارگر

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
محمد میررضوی

محمد میررضوی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
فرهاد آگاهی

فرهاد آگاهی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
عباس رجایی

عباس رجایی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
امیرهوشنگ بیرشک

امیرهوشنگ بیرشک

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
پیمان فروهر

پیمان فروهر

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
مهدی معصومی

مهدی معصومی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
مهدی کریمی تفرشی

مهدی کریمی تفرشی

عضو هیات مدیره

info[at]ifif.ir
محسن لزومیان

محسن لزومیان

بازرس اصلی

info[at]ififi.ir