اعضای هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

سید محمد رضا مرتضوی

سید محمد رضا مرتضوی

رئیس هیات مدیره

mortazavi[at]ifif.ir
کاوه زرگران

کاوه زرگران

عضو هیات مدیره و دبیرکل

Secretary.General[at]ifif.ir
محمدرضا هاتفی مینایی

محمدرضا هاتفی مینایی

نایب رئیس هیات مدیره

bastan_zeytoon[at]yahoo.com
رضا باکری

رضا باکری

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
علیرضا مروت پور

علیرضا مروت پور

خزانه دار

info[at]ififi.ir
سید مهدی آثاریان

سید مهدی آثاریان

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
ولی اله داوود آبادی

ولی اله داوود آبادی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
بهمن دانایی

بهمن دانایی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
جمشید مغازه ای

جمشید مغازه ای

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
محسن لزومیان

محسن لزومیان

بازرس

info[at]ififi.ir
فرهاد آگاهی

فرهاد آگاهی

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
مجید پارسایی

مجید پارسایی

خزانه دار

info[at]ififi.ir
احمد آزادمرد

احمد آزادمرد

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
میر اسلام تیموری

میر اسلام تیموری

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
پیمان فروهر

پیمان فروهر

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
مسعود عبادی پور

مسعود عبادی پور

عضو هیات مدیره

info[at]ififi.ir
احمد شکر پور

احمد شکر پور

بازرس

info[at]ififi.ir