روسیه صادرات محصولات کشاورزی را جایگزین نفت و گاز می کند
سازمان خوار و بار و کشاروزی ملل متحد اعلام کرد: کاهش قیمت های جهانی مواد غذایی پس از 5 ماه افزایش مداوم
کاوه زرگران: آلمان ساز و کار مناسبی برای کاهش اثر تحریم ها بر ایران تعریف کند
 قیمت جهانی مواد غذایی باز هم افزایش یافت/ افزایش قیمت بیش از 11 درصدی لبنیات