پیش بینی وزارت کشاورزی آمریکا از بازار گندم: روسیه بزرگترین صادرکننده گندم جهان باقی می ماند
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد: قیمت مواد غذایی به بیشترین میزان 10 ماه گذشته خود رسید
آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی: شاخص قیمت کل مواد غذایی ثابت ماند
طی نامه ای از سوی سازمان ملل متحد به دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران صورت گرفت:   دعوت از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال 2019 رخ داد: افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی