دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران خبر داد؛ حضور هیات بلندپایه اقتصادی اتحادیه اروپا در ایران
نماینده فائو: 43درصد تامین غذای کشورهای درحال توسعه برعهده زنان روستاست