اجلاس فائو در ایتالیا با حضور وزیر جهاد کشاورزی ایران؛ مدیر کل فائو:امسال شمار گرسنگان جهان افزایش پیدا خواهد کرد