برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال 2019 رخ داد: افزایش قیمت های جهانی مواد غذایی
سفیر ایران در لندن خبر داد 12 گروه پیشنهادی اروپا برای مرحله اول اجرای اینستکس