سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد: تعداد کشورهای نیازمند کمک های غذایی در جهان افزایش یافت
 آغاز تنش تجاری میان آمریکا و کشورهای صنعتی