رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: افزایش بی رحمانه محصولات پتروشیمی تولیدکنندگان را با مشکل بسته بندی روبرو کرده است
 تراز دریاچه ارومیه 5 سانتی متر افزایش یافت