مجمع عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران برگزار شد؛ انتخاب مجدد سیدمحمدرضا مرتضوی به سمت رئیس خانه
 تاکید وزیر صنعت بر کاهش صدور بخشنامه های تکراری