سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: استانداردهای شیر ایران سختگیرانه تر از اروپاست