دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی اعلام کرد؛ درخواستی برای افزایش قیمت لبنیات ندادیم
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی؛ صنعت غذا از قاچاق لطمه میخورد نه واردات رسمی نیم درصدی