وزیر بهداشت در مراسم بزرگداشت روز ایمنی غذا بخش های متعددی از حکومت نه فقط دولت باید در امنیت غذایی گام بردارند