نخستین همایش روز جهانی ایمنی مواد غذایی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد  همکاری بخش ‌خصوصی و دولت برای ارتقای امنیت غذایی در کشور
رئیس سازمان ملی استاندار ایران خبر داد: تدوین ۱۳ هزار استاندارد در پنج سال اخیر