معاون تولید دامی وزارت جهاد خبر داد: ممنوعیت فصلی صادرات دام زنده
 الزام واحدهای تولیدی به عرضه قارچ فله ای برچسب دار