خرید تضمینی خرما کبکاب دشتستان؛ کیلویی ۱۲هزار تومان از تنگستان تا تجریش؛ شیرینی خرما فقط به کام واسطه‌هاست
رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه: ۵۱۰ هکتار از زمین‌های زارعی کرمانشاه زیرکشت پاییزه می‌رود