رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران مطرح کرد: فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم/ورود شن و ضایعات به سیلوها