ایران جایگاه دوم تولید و چهارم صادرات دنیا را دارد نخلداری قراردادی راهکار توسعه تجارت جهانی خرما
 کدام استان رتبه نخست تولیدات گلخانه‌ای در کشور را دارد؟