سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: رشد 6 درصدی تولیدات کشاورزی در سال 98/راهی جز توجه به تولید نداریم