رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی: عملیات کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای کشور به ۶۵درصد افزایش یافت