بانک مرکزی گزارش کرد تثبیت قیمت چهار گروه کالایی در هفته منتهی به 24 شهریور