با وجود کاهش ۸ درصدی نسبت به پارسال  خرید تضمینی گندم به ۵ میلیون تن رسید
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران پول خرید تضمینی گندم نقد پرداخت می‌شود