درباره ما

کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در سال 1382 با مشاركت انجمن‌هاي فعال در صنايع غذايي کشور تشکيل شده است. هدف از تشکيل کانون، ايجاد هماهنگي بين تشکل‌هاي موجود جهت برقراري و حفظ ارتباط منظم با مراجع ذيصلاح و پيگيري مسائل و مشکلات اعضاء به صورت گروهي، برنامه‌ريزي براي ارائه الگوها و طرح‌هاي کارشناسي و موثر جهت توسعه بهره‌وري و بهبود صنايع غذايي کشور مي‌باشد.

در راستاي تحقق اهداف فوق و به منظور استفاده از پتانسيل و ظرفيت‌هاي بخش دولتي و خصوصي، کانون در دو مرجع رسمي ثبت تشکل‌ها در کشور (وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران) به ثبت رسيده است. کانون در تاريخ 82/5/7 و تحت شماره 507‌ در اداره کل سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي و در تاريخ 88/11/5 تحت شماره 262 در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ثبت شده است. كانون در حال حاضر داراي 35 عضو مي‌باشد.