02 تیر 1398 - 15:26 شناسه خبر: 7606

سخنرانی دبیرکل کانون در اتاق بازرگانی ایران و آلمان