محمد مرتضوی و احمد صادقیان از چشم‌اندازهای صنعت غذا و نقش‌آفرینی در توسعه پایدار می‌گویند رشد پایدار، میوه صنعت غذای ایران
 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی ایران آگروفود 2017 آغاز به کار کرد.