صادقی نیارکی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد افزایش 25 درصدی صادرات مواد غذایی، دارویی و آرایشی