اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم تاکید کرد لزوم عملیاتی شدن بودجه تامین شیر مدارس؛ بهبود اوضاع دامداران و صنایع لبنی با توزیع شیر مدارس