23 اردیبهشت 1399 - 13:15 شناسه خبر: 11938 نسخه چاپی

تورم 32.9 درصدی تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان 98

تورم 32.9 درصدی تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان 98
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در چهارفصل منتهی به زمستان 98نسبت به دوره مشابه سال گذشته 32.9 درصد افزایش یافته است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت تولید کننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در زمستان سال 98 نشان می دهد شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٧٩ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢,٨ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٣٢.٩ درصد افزايش يافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٣٢٨,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣.٨ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢٦.٧ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "غلات" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٠٣,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٠.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٤٦,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٩.٢ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه "سبزیجات" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٢٠,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.١ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥٢.٨ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٢٨٩,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٧.٨ درصد افزايش می‌باشد.

شاخص دامداری سنتی

شاخص "دامداری سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٨٦,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١.٥ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٥.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٥٦,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٤ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٥١.٥ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٦١ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤,٢ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٨.٩ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٥٣٧,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤٨.٤ درصد افزایش می باشد.

شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل زمستان سال ١٣٩٨ برابر با ٤٤٧,٥ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠.٥ درصد افزايش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٥.١ درصد افزایش می‌باشد.