07 شهریور 1396 - 15:25 شناسه خبر: 6333 نسخه چاپی

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

بند 4 و 5 بخشنامه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ابطال شد

بند 4 و 5 بخشنامه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ابطال شد با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
هیات عمومی با استناد به اینکه در مواد چهار و پنج بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رعایت نشده و اخذ عوارض مانع رسیدگی بر جرم تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، این مواد را ابطال کرد.

خبرگزاری ایرنا

بند چهار و پنج بخشنامه شماره 174134/020/53/م تاریخ 14 شهریور ماه 94 سازمان امور اراضی کشور در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و با رای هیات عمومی ابطال شد.
در بند چهار بخشنامه یاد شده آمده است که در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند، مشروط به اینکه اراضی یادشده غیرآبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد چهار و پنج آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصاب های اعلامی در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.
همچنین در بند پنج این بخشنامه آمده است که در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت و سازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه یک و 2 و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون، گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر شود.
براساس این گزارش، شاکی ادعا کرده بود که در بند پنج بخشنامه، رویه‌ای برخلاف ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، پیش بینی شده است و آن قسمت از بند چهار بخشنامه که برای کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ایجاد تکلیف کرده است، خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور دانسته است.
همچنین بند 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغی تصریح دارد که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن، ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند.
مطابق تبصره یک ماده یک قانون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی تشکیل شده از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌شود.
براساس این گزارش، پس از اظهار نظر هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در ماده چهار و پنج بخشنامه یاد شده این نکته که اخذ عوارض مانع رسیدگی به جرم تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، مورد اشاره قرار نگرفته است، در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفت.
هیات عمومی نیز با این استناد که در مواد چهار و پنج بخشنامه سازمان امور اراضی کشور ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اخذ عوارض توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون اصلاح حفظ اراضی و باغ‌ها رعایت نشده و اخذ عوارض مانع رسیدگی بر جرم تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی نیست، ابطال کرد.