09 آبان 1396 - 10:48 شناسه خبر: 6505 نسخه چاپی

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور افزایش یافت
مرکز آمار ایران اعلام کرد:شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور در تابستان 1396 به عدد 237.33 رسید که سه درصد نسبت به فصل قبل افزایش (تورم فصلی )، 9.55 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش (تورم نقطه به نقطه )، داشته است.

خبرگزاری ایرنا

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور برای تابستان 1396 که از سوی مرکز آمار ایران افزایش یافته است،در فصل مورد بررسی شاخص کلیه اقلام با افزایش مواجه بوده است. 
در این میان، شاخص قلم گوساله نر زیر چهارماه، با 9.11درصد افزایش نسبت به فصل قبل 36.59 درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیشترین درصد افزایش را در هر دو مورد داشته است.
تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان 1396 نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان 1395، معادل4.55درصد افزایش(تورم سالانه) داشته است.

**شاخص اقلام اصلی
براساس این گزارش ،شاخص گاو تلیسه در تابستان 1396 معادل 136.51 واحد بوده است که در مقایسه با فصل قبل 2.25 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.75 درصد افزایش نشان می دهد.

بنا به این گزارش ،شاخص گاو شیری در تابستان 1396 به 135.18 واحد بوده است که در مقایسه با فصل قبل 1.15 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13.75 درصد فزایش داشته است.

در این گزارش آمده است: شاخص گاونر داشتی در تابستان 1396 به 175.81واحد بوده است که در مقایسه با فصل قبل 0.88 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل6.89 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گوساله پرواری در تابستان 1396 به 285.62 واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل 4.64 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 17.99 درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو حذفی شیری در تابستان 1396 به 344.62 واحد بوده است که در مقایسه با فصل قبل 5.66 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.83 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گوساله نر زیر چهار ماه در تابستان 1396 به 188.53 واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل 9.11 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 36.59 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص شیر در تابستان 1396 به 229.48 واحد بوده است که در مقایسه با فصل قبل 1.94 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.27 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص کود در تابستان 1396 به 277.19 واحد بوده است که در مقایسه به فصل قبل 0.72 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.19 درصد افزایش نشان می دهد.