14 آذر 1397 - 10:59 شناسه خبر: 7321 نسخه چاپی

آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت اقلام خوراکی:

قیمت 8 گروه کالایی خوراکی افزایش یافت

قیمت 8 گروه کالایی خوراکی افزایش یافت آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت اقلام خوراکی:
آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی ایران از قیمت خرده فروشی اقلام اصلی خوراکی در تهران از افزایش قیمت 8 گروه کالایی، کاهش قیمت 2 گروه و ثبات قیمت یک گروه کالایی نسبت به هفته گذشته حکایت دارد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت خرده فروشی اقلام اصلی غذایی در هفته منتتهی به 9 آذر ماه نشاندهنده افزایش قیمت گروه های لبنیات به میزان 0.5 درصد، تخم مرغ 2.4 درصد، برنج 0.7 درصد، میوه های تازه 1.0 درصد، سبزی های تازه 1.9 درصد، گوشت قرمز 0.5 درصد، گوشت مرغ 5.0 درصد و چای 0.2 درصد است. گروه کالایی حبوب به میزان 0.3 درصد و قند و شکر 1.1 درصد با کاهش قیمت در این دوره رو به رو بوده اند. متوسط قیمت خرده فروشی روغن نباتی در این دوره ثابت بوده است.

 

لبنيات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گـروه لبنيـات قيمـت ماسـت غيرپاسـتوريزه نسـبت بـه هفتـه قبـل معـادل 3/2 درصد، ماست پاستوريزه 2/0 درصد و پنير پاستوريزه 9/1 درصد افزايش داشت و بهـاي سـاير اقـلام بـدون تغيير بود. قيمت تخم مرغ معـادل 4/2 درصـد افـزايش يافـت و شـانهاي 138000 الـي 240000 ريـال فـروش ميرفت.

 

برنج و حبوب

 در اين هفته در گروه برنج، بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي معادل 1/0 درصد و برنج داخله درجه يك و درجه دو به ترتيب 6/0 درصد و 4/1 درصد افزايش داشـت. در گـروه حبـوب قيمـت لوبيـا چشـم بلبلـي معـادل 0/1  درصد، لوبيا سفيد 6/0 درصد و لوبيا قرمز 3/0 درصد افزايش ولي بهـاي سـاير اقـلام بـين 3/0 درصـد تـا 0/1  درصد كاهش يافت.

 

ميوه ها و سبزيهاي تازه

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري پرتقال درجه دو، گلابـي و هندوانـه عرضـه كمـي داشت. ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعداديي از آنها از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها متفـاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار عرضه ميگرديد. ميوهفروشيهاي سطح شـهر اقـلام ميـوه و سبزي تازه را عرضه مينمودند كه در گروه ميوههـاي تـازه قيمـت سـيب قرمـز معـادل 4/0 درصـد، سـيب زرد 5/2  درصد، پرتقال درجه يك 3/2 درصد، انگور 6/3 درصد، هندوانه 9/14 درصد و موز 9/0 درصد افزايش ولـي بهاي ساير اقلام بين 0/1 درصد تا 4/6 درصد كاهش داشت. در گـروه سـبزي هـاي تـازه قيمـت خيـار معـادل 9/0  درصد و سيبزميني 6/2 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام بين 4/1 درصد تا 8/7 درصد افزايش يافت.

 

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قيمت گوشت گوسفند معادل 4/0 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 8/0 درصد و گوشت مرغ 0/5 درصد افزايش داشت.

 

قند، شكر، چاي و روغن نباتي

در اين هفته بهاي قند معادل 0/1 درصد و شكر 3/1 درصد كاهش ولي قيمت چاي خارجي 2/0 درصد افزايش يافت. بهاي انواع روغن نباتي ثابت بود.

 

طبق این گزارش گروه میوه های تازه با 68/7 درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیشرو افزایش قیمت اقلام خوراکی بوده است. گروه های لبنیات 58 درصد، تخم مرغ 57/3 درصد، برنج 23/3 درصد، حبوب 14/9، سبزی های تازه 39/7، گوشت قرمز 41 درصد، گوشت مرغ 42 درصد، قند و شکر 40 درصد، چای 23/8 درصد و روغن نباتی 43/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت داشته اند.