میزان آفتکش های پر خطر در کشور به ۴ درصد کاهش یافت میزان آفتکش های پر خطر در کشور به ۴ درصد کاهش یافت