09 مهر 1393 - 6:47 شناسه خبر: 4817 نسخه چاپی

گفت وگوی رادیوی سید محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، رشد اقتصادی کشور ( 7 مهر 1393 )

گفت وگوی رادیوی سید محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، رشد اقتصادی کشور ( 7 مهر 1393 )
گفت وگوی رادیوی سید محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، رشد اقتصادی کشور ( 7 مهر 1393 )

گفت وگوی رادیوی سید محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، رشد اقتصادی کشور ( 7 مهر 1393 )