در سی و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران بررسی شد وضعیت صنعت غذا و کشاورزی در برنامه ششم توسعه
 دبیرانجمن صنفی کارفرمایی صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن: آمادگی صنایع گلوکز،نشاسته و فروکتوز ایران برای تامین نیاز قطر
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی: توافق جدیدی برای افزایش صادرات به قطر نداریم