استاندارد در بنگاههای کوچک، مانعی در برابر جنگ‌های تجاری
 صنایع غذایی، صنعتی پیشتاز در برندسازی
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران: پیش بینی بازگشت به رشد اقتصادی مثبت در دو سال آینده
دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران خبر داد:  وعده رییس مجلس برای اعطای کرسی به بخش‌خصوصی در نهادهای سیاست‌گذاری