دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران: وجوه خریداران مواد غذایی بازگشت داده می شود/ لزوم تدبیر در روش های پرداخت
در 7 ماهه نخست سال جاری: صادرت غیرنفتی 13 درصد رشد کرد