رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خبر داد: تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای مبارزه با ملخ صحرایی/پیش روی ۲۰۰ هزار هکتاری ملخ ها