مدیرکل امور بازرگانی وزارت صمت تشریح کرد: جزئیات واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی