نرخ تخم مرغ شکسته شد؛ بازار آرام می گیرد؟
اختلاف بر سر ارز دولتی و نیمایی ۵۰۰ تن ماده اولیه شیرخشک نوزاد در معرض فساد
 صادرنشدن شیرخشک امکان پرداخت وجه به دامداران را دشوار کرد
ناتوانی در خرید، مصرف لبنیات را کاهش داد  سرانه مصرف کره به نیم کیلو رسید