بسیاری از بازارهای اروپایی را از دست دادیم   توقف پرورش گونه وانامی میگو در خوزستان با آلودگی کارون
دام های زنده خریداری شوند مصوبه آزادسازی صادرات دام زنده ابهام دارد
فرآیند تولید تا توزیع تحت اختیار جهاد کشاورزی بازار مرغ تحت کنترل است
کارخانه‌جات با تنوع به دنبال افزایش انگیزه مصرف هستند ۶۰ درصد ماهی تن، وارداتی است