کرونا تقاضا برای خرید محصولات بسته بندی شده را افزایش داد/محصولات صنایع غذایی امن ترین محصولات غذایی موجود در بازار
فائو:  قیمت های جهانی مواد غذایی برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت