پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه صنعت غذا برای مراقبت از
 قیمت های جهانی مواد غذایی باز هم کاهش یافت
دبیرانجمن آب های معدنی و آشامیدنی ایران خبر داد: افت 20 درصدی تولید آب بسته بندی در نیمه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته