وزیر جهاد کشاورزی: 90 درصد گوشت قرمز در کشور تولید می شود
کاوه زرگران: اگر رقابت پذیری را ارتقا ندهیم بازارهای منطقه را از دست خواهیم داد
مسعود خوانساری: رقابت در صنایع غذایی رشد کرده است/ در خودرو سازی درجا زده ایم