دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: تورم 44 درصدی تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی / قاچاق صنایع را با چالش روبرو کرده است