مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد: تعادل در بازار نهاده‌های دامی/مرغ سایز با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان خریداری می شود