3 کشورصادرات کود را متوقف کردند  افزایش قیمت مواد غذایی با کمبود کود ازت در جهان
رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی: عملیات کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای کشور به ۶۵درصد افزایش یافت