فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی ایران: انباشت نقدینگی اقتصاد ایران را به گروگان گرفته است