دبیر انجمن صنایع آبلیموی ایران مطرح کرد: بالا بودن فلزات سنگین و باقیمانده سموم در لیمو ترش های وارداتی