افت تقاضای چیپس در بازار داخل و خارج
 توسعه صنعت ارزآور و اشتغالزای میگو در گلستان، نیازمند سرمایه‌گذاری