مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد: تعادل در بازار نهاده‌های دامی/مرغ سایز با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان خریداری می شود
طی نامه ای از سوی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به گمرک ایران اعلام شد: لزوم توزیع برنج های وارداتی در شبکه های توز یع تحت نظارت دولت