توزیع گوشت منجمد بین خانوارها به گرانی دامن می‎زند
 شرکت پشتیبانی امور دام: واردات گوشت تا ارزانی ادامه دارد