دبیر انجمن برنج ایران خبر داد: تولید برنج به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن می‌رسد