دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران هشدار داد: افزایش 80 درصدی سبد معیشت مردم  در صورت حذف ارز ترجیحی مواد غذایی
آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی: شاخص قیمت کل مواد غذایی ثابت ماند