چین رکورد خرید ذرت از آمریکا را شکست
 آیا اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نزدیک است؟