بازگشت به میز مذاکره تاثیر روانی مثبتی بر بازار دارد تورم می‌تواند به ۶۰ درصد برسد
 مشکلی در مرزهای افغانستان وجود ندارد  صادرات ایران به تاجیکستان ۲۵ درصد افزایش یافت