مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران: ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت و فساد شده